cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Фалшификацията на изборите при машинно гласуване

Фалшификацията на изборите при машинно гласуване

image_9491425_1126_0

Когато през март 2021 г., започнаха наново споровете за прокарваното в Народното Събрание машинно гласуване, активисти от сдружение “Български Родителски Централен комитет” и Национален Сбор за Съпротива “Свети Георги Победоносец”, се събрахме и обобщихме проблемите при електронното и хартиеното гласуване. И двата метода позволяваха груби фалшификации. Разликата беше, че при машинното гласуване става хиляди пъти по-лесно, отколкото при хартиеното. Тогава разпространихме две наши аргументирани изследвания по темата, на хартия и електронно, в интернет, социалните мрежи и чат-групите.

“Фалшификацията на изборите при машинното гласуване”

“Фалшификацията на изборите при хартиеното гласуване”

Бяха пратени и в Народното събрание, но разбира се, там както винаги, не им обърнаха внимание. Затова ги публикуваме отново и тук, предвид настоящия проблем с машините за гласуване, за местните избори на 29 октомври 2023 г. Започваме с машинното гласуване.

images2b252822529-1160711
Представяме ви най-новият материал, с отличен анализ на капаните на машинното гласуване създаден от нашите съратници от БРЦК – Български Родителски Централен Комитет.

Изтегли статията като PDF оттук.Опасно !!!

Машинното гласуване на парламентарните избори:

най-лесният начин изборният резултат да бъде преобърнат в произволна посока

чрез фалшификации и манипулации, които няма как да бъдат установени.

 

 

Съдържание:

1.     Кратко описание на проблема.

2.     Юридическа обосновка.

3.      Техническа обосновка.

4.      Решение.

 

Кратко описание на проблема

 

Машината за гласуване представлява „черна кутия”, в която:

§  избирателите – в течение на изборния ден – въвеждат вота си;

§  машината – в края на изборния ден – извежда разпечатка с обобщен резултат.

Никой – в това число нито един член на избирателна комисия – не разполага с техническата възможност да провери дали това, което е влязло в „черната кутия” – подадените гласове – има нещо общо с това, което излиза от нея – разпечатката с обобщения резултат.

 

Има ли основание за тревога?

За съжаление – да. В следващите редове е представена подробна аргументация на проблема в две основни насоки:

§  юридическа обосновка  – как и защо действащото законодателство не съдържа механизми за контрол върху тези „черни кутии”;

§  техническа обосновка – кой и как е произвел и внесъл тези машини; кой и как държи в тайна техния програмен код и устройството на техния хардуер – така, че избирателната комисия е принудена просто да „вярва” да техните „показания”.

 

Юридическа обосновка

 

Манипулациите на изборните резултати, най-общо казано, могат да бъдат разделени в две основни групи:

1.      Влияние върху гласоподавателите – чрез купуване на техните гласове, сплашване,  принуда или друг вид натиск.

2.      Влияние върху процеса на преброяването на гласовете и извеждането на крайния резултат.

Опасността, която е надвиснала над предстоящите парламентарни избори – благодарение на съзнателно недооформените законови процедури, регламентиращи машинното гласуване – е от втория вид.

Най-добрият начин за предотвратяване на манипулациите при преброяването на гласовете винаги е бил този – паралелното преброяване. Резултатът много трудно би могъл да бъде подправен тогава, когато всеки участник в изборния процес – включително член на избирателна комисия, наблюдател, застъпник и т.н. – има следната възможност:

§  да наблюдава пряко преброяването  на бюлетините в съответната избирателна секция;

§  да получи официален документ – препис на секционния протокол с подписите на председателя, зам.-председателя и секретаря на секционната комисия – който съдържа резултатите от преброяването; всяка централа, която е излъчила наблюдатели, застъпници, членове на комисии и т.н., впоследствие има възможност да сумира резултатите от всички преписи и да извърши независимо паралелно преброяване – като това, по традиция, се прави в централите на големите партии, от обществени организации, независими наблюдатели и т.н.

В действащия понастоящем Изборен кодекс, тази възможност е предвидена:

§  изцяло – за резултатите от преброяването на хартиените бюлетини;

§  привидно – за резултатите от преброяването на машинно подадените гласове – по начин, който не води към извеждането на никакъв достоверен краен резултат.

 

Ето как това е разписано в самите законови текстове.

 

1. Относно гласуването с хартиени бюлетининалице е проверена през годините и доказано работеща процедура.

Изборен кодекс, чл. 100, ал. 1, т. 6. Секционната избирателна комисия в страната … предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

Изборен кодекс, чл. 283. Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

 

2. Относно машинното гласуване – налице е привидно съществуваща процедура за паралелно преброяване, която не води до краен резултат.

Изборен кодекс, чл. 212, ал. 4. След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване.

Изборен кодекс, чл. 213, ал. 3. Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване.

Централна избирателна комисия – решение № 1908-НС / 27.10.2020 г. На основание чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс … Централната избирателна комисия реши: определя технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване, съгласно приложението. Приложението не се публикува.

Централна избирателна комисия – методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК. 13.6. Избирателят взема машинната разписка, проверява данните за своя избор, сгъва я с текста навътре; 13.7. Връща картата с надпис „ИЗБИРАТЕЛ“ на СИК и пуска сгънатата разписка от машинното си гласуване в непрозрачната кутия, поставена на масата пред комисията.

Изборен кодекс, чл. 270, ал. 2. Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.

Изборен кодекс, чл. 287, ал. 8. Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията.

 

Защо така регламентираното „паралелно преброяване” чрез хартиени контролни разписки, отпечатани от машините за гласуване, не води до краен резултат?

 

1.      Регламентирано е задължителното отпечатване на контролна разписка от машинатано не е регламентирано какво да бъде нейното съдържание.

2.      Документът, в който би трябвало да се указва това – решението на ЦИК за определяне на „…технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване” – е засекретен.

3.      Практиката от предходни избори показва следното – машината отпечатва разписка, която съдържа единствено невъзможен за разчитане от човека баркод. Така се формализира изпълнението на изискването, съгласно което: Избирателят взема машинната разписка, проверява данните за своя избор, сгъва я с текста навътре … и пуска сгънатата разписка от машинното си гласуване в непрозрачната кутия, поставена на масата пред комисията”. Поглеждайки неразбираемия баркод, избирателят доверчиво пуска разписката в кутията без да има възможността да провери дали върху нея фигурира името на тази партия или кандидат, което той е отбелязал само преди минута върху екрана на машината за гласуване.

4.      Какво се случва след това с тези разписки? Отговорът се съдържа в горецитираните законови текстове – никой не ги поглежда. Те биват опаковани, запечатани с хартиена лента и предадени за съхраняване в запечатано помещение до следващите избори, след което се унищожават.

 

Техническа обосновка

 

 

Проблемът с машините за гласуване е непрекъснато следен и на Запад. Алекс Халдерман – асист. професор в Мичиганския Университет, САЩ е човекът, поканен на най-много избори с използването на машини за гласуване, както и на е-изборите в Естония. Ролята му варира от „хакер с бяла шапка“ до пълно сертифициране на изборите с машини.

Констатациите му са прости: никъде машините не са били достатъчно сигурни и навсякъде е имало широки възможности за злоупотреба с тях. Детайлите по машинното гласуване никъде не са били достатъчно ясни на никой от организиращите изборите.

Неговото предложение е също просто – машинното гласуване има място, ако всеки може да провери дали гласът му е точно отчетен (чрез разписката за неговия вот) и ако разписките от машинния вот накрая се проверяват с дадената сума от гласове на машината. Точно тук българските правила са най-проблематични, а машините, които се използват у нас освен, че са скандални са и като „черна кутия” и за избирателите и за СИК, и за ЦИК.

За Алекс Халдерман, избирателните комисии никъде не са успели да гарантират, че машините работят коректно и киберсигурността никъде не  е била на ниво.

 

 

Коректността на машината е проблем.

Функционална сигурност и киберсигурност.

Изборната машина, като всяко електронно устройство е черна кутия за обикновения човек (както и всички членове на СИК и ЦИК) и той не може да определи дали машината действително е отчела правилно гласа на избирателя.

Според „ Условия и ред за провеждане на машинно гласуване”:

“5. Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.”

Никоя от тези институции, никога не е правила пълен анализ на киберсигурността на електронни устройства.

Времето за пълен анализ на киберсигурността на такова устройство е около 6 месеца, като е необходимо:

§  пълно описание на приложния софтуер (има го, има права и за промяната му);

§  пълно описание на системния софтуер (няма го);

§  пълно описание на електронните платки (няма го);

§  пълно описание на дизайна на интегралните схеми на тези платки (няма го и трудно може да се осъществи).

 

Анализът на тези моменти е ключов, за да се установи дали машината няма да има „странно“ или некоректно поведение, поради предварително заложени алгоритми или намеса отвън. Дори при наличието на необходимата документация, поне 6 месеца са необходими за пълен анализ за киберсигурност.

В противен случай той е невъзможен! А времето между датата на конкурса и изборите е много по-малко.

 

В същия документ:

 

“11. След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.”

 

За тази контролна разписка никъде не пише, че :

 

§  трябва да съдържа лесно четими от избирателя данни за това за кого всъщност е гласувал;

§  че ще му се предостави да провери дали всичко е коректно, веднага след като е гласувал;

§  в случай, че не смята, че е отчетен неговият глас коректно, не се предвижда възможност да прегласува, там на място в секцията;

§  не е предвидено гласовете, отчетени от машината, да се сравняват с контролните разписки в отделната урна – не е известно защо, след като това е единствения начин да сме сигурни, че “черната кутия” е сработила коректно (разбира се и горните условия трябва да са изпълнени).

 

Точно тук двете препоръки на Халдерман са нарушени:

§  избирателят не може да провери дали правилно е отчетен гласът му,

§  комисията (СИК) не знае дали машината не е добавяла или променяла гласове при сумирането на гласовете.

Какво знаем обаче за машините с които ще се проведе гласуването у нас?

 

 

 

Смaртматик е проблем.

Конкурсът протича, меко казано, странно:

§  Българската машина е отстранена (решение, взето с 3 особени и силно несъгласни мнения) заради това, че се представлява от два консорциума, между които имало връзка.

§  Смартматик машината е приета за финалист, макар и представена от две различни фирми – Лекс и Сиела с абсолютно една и съща (до стотинката) сума – 36 млн. лева. Според председателя на комисията за избор Паскал Бояджийски двете оферти се различавали малко.

(Копирано от https://www.24chasa.bg/novini/article/9363457 © www.24chasa.bg)

§  Едната намалява офертата с 1000 лв. докато другата отказва да намали, което е ясен знак, че има някаква договорка.

§  Сиела се оказва, че е закупила машините ПРЕДВАРИТЕЛНО!?!? – кой ще направи такова нещо, ако не е СИГУРЕН в победата си?

§  Фирма Сиела се оказва силен бенефициент на държавно и евро финансиране, недостъпно без силни контакти с властта?

§  Смартматик е известна машина и в центъра на скандалите по времето на последните американски президентски избори.

§  Смартматик е известна машина с това, че проф. Халдерман е тествал и нея, също като останалите и не счита нито една за достатъчно сигурна (на изборите в Естония).

§  През 2014 г. Smartmatic става част от групата SGO. Представител на Smartmatic става лорд Марк Малох Браун, който е близък до американския филантроп Джордж Сорос и е член на борда на фондацията “Отворено общество” (Open Society Foundation).

§  Смартматик, поне в началото си, е свързана с правителството на Венецуела и е подозирана и уличена в неправилно функциониране още и във Филипините.[1]
90 000 машини са отстранени и част от тях е закупена от … Сиела !?!

 

В заключение:

§  конкурсът за избор на машини е скандален;

§  избраната машина е предизвикала скандали в множество страни;

§  управлението и собствеността на Смартматик са от хора и фондации, които оперират политически и у нас: тоест производителят на машината има интерес (при гореописаната липса на контрол) да я накара да действа така, че да облагодетелства в София техни политически партньори;

§  процедурата на отчитане на гласове не гарантира смислен контрол;

§  невъзможен е срокът за провеждане на изследване на за киберсигурност на самите машини и механизмите на сумиране на резултатите.

 

В заключение: поредната кражба на народен вот и нарушаване правата на истински опозиционните партии са гарантирани!

 

 

Решение

 

Разрешението на описания проблем – така, че манипулациите с вота на избирателите, които са предпочели възможността за машинно гласуване, да са невъзможни – е просто.

 

1. Какво е решението?

1.     Регламентиране на задължителни реквизити върху разписката – като например:

a.      име на партията/коалицията, за която е гласувано;

b.      име на преференциално подчертан кандидат, ако има такъв;

които да бъдат отпечатвани върху контролната разписка, издавана от машината това би позволило на избирателя да проконтролира дали машината е записала точно този избор, който той е упражнил. Те трябва да са записани с едър и ясен шрифт – така, че и възрастните избиратели да могат да го прочетат! QR кодовете са нечетими за избирателя.

2.      След края на изборния ден – регламентиране на задължителна процедура във всяка секционна комисия, включваща следното:

a.      преброяване на гласовете за партии/коалиции и преференциално подчертани кандидати, отпечатани върху контролните разписки от машината за гласуване в секцията;

b.     сравнение на резултатите от преброяването с обобщения автоматичен резултат, който машината е сумирала;

c.      сравняване на партии и имена от разписките с QR кода.

d.     в случай на разминаване – повторно преброяване на резултатите от разписките с цел избягване на евентуална техническа грешка;

e.      в случай, че разминаването се потвърждава – вписване в секционния протокол с предимство на резултата, получен от сумирането на разписките.

Това е разрешението на описания проблем – така, че манипулациите с вота на избирателите, които са предпочели възможността за машинно гласуване, да са невъзможни.

 

2. Технически възможно ли е да се осъществи гореописаното решение?

Отговор – да. Машините са със възможност за промяна на приложния програмен код, но в тях е предвидена възможността някои опции да бъдат допълнително програмирани – в това число съдържанието на контролните разписки. Български програмисти, съзнаващи сериозността на проблема, изявяват готовността да съставят – безплатно, в най-кратки срокове и под контрола на съответните институции – необходимия за целта програмен код.

 

3. Юридически възможно ли е да бъде прието от ЦИК гореописаното решение?

Отговор – да. Процедурата за това е описана в следните законови текстове:

Изборен кодекс, чл. 18, ал. 1. … Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия.

Изборен кодекс, чл. 46, ал. 8. При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.

Изборен кодекс, чл. 53, ал. 1. Централната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете ѝ.

Изборен кодекс, чл. 53, ал. 4. Централната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря.

Изборен кодекс, чл. 53, ал. 5. При отмяна на решение за отхвърляне Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.

Изборен кодекс, чл. 57, ал. 1. Централната избирателна комисия: … т. 29. определя условията и реда за машинното гласуване.

Изборен кодекс, чл. 58, ал. 1. Решенията на Централната избирателна комисия по чл. 57, ал. 1, т. … 29 … може да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им.

 

Процедурата, очертана от горецитираните законови текстове, е следната:

1.      Една трета (или повече) от членовете на ЦИК имат правото да свикат заседание.

2.      Те могат да предложат приемането на ясни и конкретни правила за извършване на машинно гласуване и най-вече – установен ред за паралелно засичане на гласовете с помощта на контролните разписки, отпечатани от машините.

3.      Решението следва да бъде прието с гласовете на най-малко 2/3 от присъстващите на заседанието. Тъй като „…при назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции”, решението най-вероятно ще бъде отхвърлено.

4.      Решението за отхвърляне може да бъде обжалвано в 3-дневен срок.

5.      Ако съдът постанови повторното му гласуване, решението може да бъде прието с гласовете на 1/2 на присъстващите на заседанието.

 

Призоваваме всяка отговорна, загрижена за реда и законността парламентарно представена партия, която има свои представители сред членовете Централната избирателна комисия, да се присъедини към описаните по-горе конкретни стъпки за инициирането на така очертаната законова процедура – в името на справедливостта, уважението към народната воля и достойното бъдеще на България.

 

 

Съставител на листовката:

Сдружение „Български Родителски Централен Комитет”

 [1] “Биволъ“ разполага с доклада на българската социологическа агенция „Сова Харис“ за машинното гласуване по света, където се споменават практиките на Венецуела и историята на „Смартматик“. Агенцията пише, че „венецуелското правителство е един от основните акционери“ в регистрираната в САЩ през 2000 г. „Смартматик“.

„Множество изследователи на дейността на компанията смятат, че тя фактически е собственост на венецуелската държава, но от едната страна, самата компания отрича това, от другата – не са известни достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на това твърдение“.

„Сова Харис“ обаче обобщава, че „поне в началния етап от дейността си Smartmatic се развива в тясна връзка с венецуелските власти и бизнес-кръгове“.

Агенцията споменава Филипините, където през 2016 г. има обвинения към тази компания, че „автоматизираната система за централно отчитане допуска незаконен достъп на фалшифицирани протоколи за гласуване“.

Затова през 2019 г. договорът на властите в Манила със „Смартматик“ не е подновен, а доставените от компанията 9000 машини са изведени от употреба.

Изтегли статията като PDF оттук. 

10501595_826507500705165_7154193012359559134_n2b252812529-2405292
Ти гласува ли правилно?

Още по темата:

Вижте и статията за фалшификациите на изборите при гласуване с хартиени бюлетини.

А в този раздел са статиите за фалшификациите на изборите при гласуване по интернет, с машини и изобщо всички форми на елекктронно гласуване.

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

https://blogopisezhrabur.blogspot.com/p/blog-page_6.html

nss_sveti_georgi_pobedonosets@abv.bg

https://www.facebook.com/groups/nsssgp/

https://www.facebook.com/NSSSGP

photo_2021-02-25_13-00-52-6790337Истината е, че борбата трябва да продължи и да отменим напълно всякакви електронни гласувания, но да вземем законодателни и административни мерки против фалшификациите при хартиеното гласуване.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре