cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Как ще ви вземат жилището при “безплатното саниране”

Как ще ви вземат жилището при “безплатното саниране”

adobe_express_20220731_1938580_1-8033504
Поради запитвания на наши читатели, слушатели и зрители, за програмата за “безплатното саниране” с европейски средства, при което има такива финансови капани, че може да загубите много пари или дори жилищата си, направихме запитване до Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството по Закона за достъп до обществена информация и сега с интерес очакваме отговора, който ще публикуваме веднага щом го получим. 

Защото се оказа, че първо трябва да платите предпроектни проучвания, второ да изпълните различни предписания, струващи пари и да извършите дейности, недопустими за финансиране по европейската програма, които също плащате от джоба си и накрая дори да ви одобрят и да ви санират жилищния блок или кооперация, може да върнете всички пари, ако не постигнете минимум 30% спестяване на първична невъзобновяема енергия за санираната сграда, каквото и да означава това.

Ето и нашето питане:

До 

Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството

Град София


ИСКАНЕ 

за достъп до обществена информация

От

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Разминаване в документи по програма BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I


Уважаеми господин Министър,

В дадените задължителни образци документи за кандидатстване по тази програма, има два важни документа, в които има сериозни разминавания. В договора за финансиране, който се сключва между общината като водещ партньор в проекта и финансиращия орган към МРРБ, в случая – СНД по инвестиция “Енергийна ефективност в сграден фонд“ – Дирекция „Жилищна политика” е казано в чл.24 (2), че в случай на неизпълнение на изискването за постигане на минимум 30% спестяване на първична невъзобновяема енергия за обекта на интервенция, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, за обекта включен в одобреното ПИИ, предоставените средства подлежат на пълно възстановяване от Водещия партньор. Същото е повторено и в следващата алинея 3 за други случаи на частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, че дължимите суми се възстановяват от Водещия партньор, тоест общината.

Обаче в Партньорското споразумение което се подписва между общината и Сдружението на собствениците на жилищната сграда, като краен получател на средствата, е записано съвсем друго. В раздел IV Дейности предвидени за изпълнение в неговия член 4) е казано, че в случай на частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, партньорите следва да възстановят на СНД съответните суми.

Това партньорско споразумение въвлича в солидарна финансова отговорност собствениците на жилища наравно с общината, която по договора следва да възстанови средствата.

Нашите въпроси са: 

Защо това разминаване е допуснато в документите? Грешка или недоглеждане ли е или е завоалиран опит да бъдат финансово или имотно ощетени, нищо неподозиращите собственици на жилища, доверили се на „безплатното саниране“?

При това следва да изтъкнем, че Сдруженията на собствениците нямат никакъв контрол или възможност да влияят на проекта, нито като експертиза, нито като проектиране, нито като изпълнение на санирането, всичко това е вменено на общината като водещ проекта партньор и фирмите изпълнителки. 

Защо тогава невинни хора трябва да понесат финансови последствия при чужда корупция, некадърност, злоупотреба, провал и други такива, каквито трябва да признаем са неделима част от нашата действителност?

Настояваме за изчерпателен отговор в законоустановения срок.

С уважение:

РТВ „Истина и Свобода“


Послепис

Същото запитване изпратихме и на Представителството на Европейската Комисия в България, но добавихме и три допълнителни въпроса към тях. Ето ги:

1. Кой е авторът на тези документи – съответната администрация на Европейската Комисия или служби на българското правителство?

2. Ако са създадени от българската страна, съответните служби на ЕК ли са изискали включването на имуществената отговорност на гражданите в тях?

3. Ако ЕК само е одобрявала документи, създадени от българската администрация, защо е позволила такова прехвърляне на чужда отговорност, като имуществено задължение на българските граждани?

Послепис

Писмата бяха изпратени преди Великден и удивителното е, че в първия работен ден след него получихме отговор от Представителството на Европейската Комисия в София. А МРРБ в този ден, едва заведе електронното ни писмо и ни даде входящ номер, в държавната Система за Сигурно Електронно Връчване. Отговорът на ПЕК всъщност не казва нищо и е безполезен:

Уважеми господа,

 

С настоящето писмо потвърждаваме получаването на Вашето запитване. Бихме искали да Ви уведомим, че екипът на Информационния център на ЕС в България подробно се запозна със съдържанието на Вашия казус.

Запитването ни беше предоставено от Представителството на ЕК в България с приоритет за отговор.

Като информация Ви бихме могли да Ви предоставим следното:

Домът на Европа не може да дава информация за дейността на български държавни органи или органи на местно самоуправление, защото не създава и не съхранява подобна информация. Съгласно посочената процедура за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“, която процедура може да се намери на сайта на МРРБ, отговорна държавна администрация за реализирането ѝ е администрацията на Министерство на регионално развитие и благоустройство. Питането следва да бъде отправено към нея, тъй като лицето е заявило, че питането е изрично по реда на достъп до обществена информация. В конкретния случай чл. 32 и чл. 33 от ЗДОИ са напълно приложими:

 

·         Чл. 32. Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

          (2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

·         Чл. 33. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

 

Благодарим Ви за осъществения контакт с нашия екип, като се надяваме предоставената от нас информация да бъде полезна за разрешаването на Вашия казус.

 

С уважение,

 

Екипът на Информационния център

cid:image002.jpg@01D68B82.CAC36260
Information Centre of the EU

124 
Rakovski Str.
1000 Sofia/Bulgaria
+359 2 933 52 
37
infocentre@evropa.bg

Website: https://ec.europa.eu/bulgaria/information-centre_bg

————————————————————————————————————-

Това е типичен бюрократичен отговор, с който отказваш да дадеш, неприятна за теб самия информация. Стилът и съдържанието на писмото, дават отлична представа за така наречените систематични генератори на високопарни фрази. По тази тема повече тук.

Получихме и отговора на МРРБ, вижте го долу в оригинал в PDF формат.

От него стават ясни няколко неща.

1. Сдруженията на собствениците не са задължени да подписват такова партньорско споразумение с общините (районите), което ги прави солидарно отговорни заедно с общинската администрация при провал на проекта.

2. Самите общини имат интерес да прехвърят отговорността на Сдруженията на собствениците. По този начин биха накарали друг да отговаря за тяхната собствена некомпетентност или корумпираност при провал на проекта за саниране на жилищните сгради.

3. Явно е, че според министерството, Сдруженията на собствениците могат да откажат да подпишат такъв самоубийствен документ. Даже напротив, те трябва да настояват, да се впише изрично в Партньорското споразумение, че при провал на проекта си отговаря финансово само и единствено Водещия партньор, тоест общината (района).

За всеки случай направихме второ питане до МРРБ с доуточняващи въпроси:


До 

Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството

Град София


ЗАЯВЛЕНИЕ 

за достъп до обществена информация

От

Александър Иванов – редактор в

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Някои уточнения по писмо ваш № 94-00-55/18.04.2023 г.

Уважаеми господин Министър,

Благодаря за навременния и изчерпателен отговор на повереното ви министерство по нашите питания. Във вашия отговор е указано, че: „Партньорското споразумение (ПС/Приложение № 2 от Насоките за кандидатстване) регламентира правата и задълженията между СС и общината – водещ партньор и администратор по изпълнението на инвестицията, като е предоставена възможност двете страни да договарят в него допълнителни изисквания и условия с цел защита на техните интереси, включително да определят правила за финансовото управление и изпълнение на ПИИ и за извършването на разходи във връзка с изпълнението на проекта. В този смисъл страните могат да уговорят участие от страна на СС във възстановяването на предоставените средства, в случай че не са изпълнени поставените изисквания и в тежест на ВП е да възстанови полученото финансиране.“ 

Тоест ние тълкуваме това, като възможност ПС да бъде свободно предоговаряно и променяно и подписвано от двете договарящи се страни – общините и сдруженията на собствениците. Доколкото разбираме, образецът на партньорско споразумение е само примерен и не е задължително да бъде подписан в този му вид. Затова, моля за допълнително разяснение по този въпрос. Имаме следните питания:

1. Означава ли това, че общината като водещ партньор и сдружението на собствениците НЕ СА длъжни да подписват партньорското споразумение в този му вид? Могат ли да изменят проблемния  член 4)  в раздел IV „Дейности предвидени за изпълнение“, като в него заложат текста, че в случай на частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, само и единствено Водещия партньор, тоест Общината следва да възстанови на СНД съответните суми?

2. Даденият образец на Партньорско споразумение задължителен ли е в този му вид и промяната му няма ли да доведе до отхвърляне на проекта или неговото недопускане за разглеждане на формално основание?

3. Ако общините и сдруженията на собствениците не са задължени да подписват Партньорското споразумение точно в този му вид, не би ли трябвало да се дадат указания от страна на МРРБ в насоките за кандидатстване, че Партньорското Споразумение е само примерен образец и може свободно да бъде предоговаряно и променяно, по желание на подписващите го страни?

Моля за вашите разяснения по възникналите допълнително въпроси по програмата.

Дата 2.5.2023

Град София

С уважение:

 Александър Иванов – редактор

РТВ „Истина и Свобода“


Получихме и втория отговор по уточняващото ни запитване. Ето го долу:

ДО


Г-Н АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ,

РЕДАКТОР В РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ „ИСТИНА И СВОБОДА“

гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 50А, ет. 2

електронен адрес:

rtvsisbg@gmail.com  

Към наш № 94-00-55-(2)/ 02.05.2023 г.      

 

ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-55-(2)/ 02.05.2023 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В МРРБ е постъпило Ваше заявление с вх. № 94-00-55-(2)/ 02.05.2023 г., с което е направено искане за предоставяне на достъп до обществена информация. Във връзка с това Ви уведомяваме следното:

Въпросите са свързани с изпълнението на Подмярка 1: BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“, част от инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на изпълнение на инвестицията дирекция „Жилищна политика“ към МРРБ е определена като Структура за наблюдение и докладване (СНД).

В т. 9.1. „Степен на проектна готовност“ от Насоките за кандидатстване (НК) се посочва, че в Партньорското споразумение (ПС) двете страни следва да разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай че в посочения образец тези въпроси не са изчерпателно уредени за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции. Водещият партньор и сдружението на собствениците могат да включат допълнителни клаузи, свързани с възстановяването на средства към водещия партньор и кога това може да се изисква.

В т. 19 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от НК по процедурата подписаното ПС между общинската администрация и сдружението на собствениците е един от изискуемите документи, които водещият партньор следва да представи по електронен път в модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/

ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”

(На основание Заповед № РД-02-14-163/07.02.2023 г. 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството)

 Формат на електронен подпис: .p7s


Нашият съвет към собствениците на сгради с одобрено саниране е, да си отварят очите на четири и да си отстояват правата, при подписването на документите с общината. За да не се окажат някой ден, “собственици” без собственост. 


Какво можете да направите за да предотвратите това, вижте тук.

photo_2022-07-30_13-32-59-8503978


Вижте и горчивия германски опит при “санирането” във видеото.

YouTube player

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре