cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » XIII Част – Прокурор Десислава Димитрова от СГП се изложи

XIII Част – Прокурор Десислава Димитрова от СГП се изложи

photo_2022-04-12_13-21-08

На 20 октомври 2022 г. прокурор Десислава Димитрова от Софийска Градска Прокуратура е прекратила преписка № 10729/2022, със стандартния израз, че няма данни за извършени престъпления и отказва да образува досъдебно производство срещу бившия министър на здравеопазването Стойчо Кацаров, главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, членовете на НОЩ и други отговорни служители в министерството на здравеопазването. Даваме оригиналното й постановление тук за да може всеки да се запознае с него.

Този документ е образец на скудоумие, повърхностност, антиправо, липса на елементарна логика, профанщина и отбиване на номера, защото явно така е казал някой властимеющ. Както пише жалбоподателят по-долу: “Цялото постановление за прекратяване на разследването, издадено от прокурор Димитрова изглежда повърхностно, набързо написано, без задълбочено, всеобхватно и професионално търсене на обективната истина, неаргументирано, бездоказателствено и определено в противоречие с основни конституционни норми, действащи закони и международни конвенции, по които България е страна.” 

Ако прокурор Димитрова си мисли, че се е справила със задачата, поставена й от някого или просто толкова си може, имаме лоши новини за нея. 

photo_2022-10-27_09-34-16-8904126

Днес подадохме електронно обжалване пред Софийската Апелативна Прокуратура срещу безхаберното й постановление. И в следващите дни и други жалбоподатели ще възразят.  Ето долу и първата жалба до Софийска Апелативна Прокуратура.

Чрез Софийска Градска Прокуратура

До

Софийска Апелативна Прокуратура

Град София

 

ЖАЛБА

от

Аххххххххх Иххххххх Дххххххх с ЕГН хххххххххххх

живущ в гр. София, ул. „ххххххххххххххххххххххх,

Тел. ххххххххххххххх, ел. поща хххххххххххх

Срещу постановление за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка 10729/2022 г. издадено на 24.10.2022 г. от прокурор Десислава Димитрова от СГП.

Уважаеми Господа,

Възразявам в изискуемия срок, на основание чл. 213. (1) от НПК, срещу постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство от страна на прокурор Десислава Димитрова по пр. преписка № 10729/2022 по описа на СГП. Постановлението е в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Мотивите ми за това са следните:

1.      Прокурор Димитрова НЕ Е изпълнила изискванията на Чл. 203. (1) и (2)  от НПК, като не е предприела всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването, тъй като изобщо не е разгледала, подадените от мен допълнителни материали и доказателства по преписката, които съм входирал надлежно в СГП с входящ № 10729/2022 от 05.08.2022 г., както и тези на БРЦК.

2.      В моя сигнал съм приложил 39 официални документа от авторитетни международни и национални източници, не само потвърждаващи напълно изводите на прокурор Божидар Елкин от Пловдивската Районна Прокуратура, инициирал първоначалната преписка за извършени престъпления по чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и нарушения на чл. 26 ал 1, чл.29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България., но и допълнителни материали, сочещи извършени престъпления по Особената част, глава Първа – Престъпления против републиката, Раздел I, Раздел II и Раздел III от НК, от страна на високопоставени длъжностни лица, поставили се в услуга на чужди вражески интереси.

3.      В постановлението си прокурор Димитрова изобщо не ме споменава, като жалбоподател, макар, че надлежно цитира допълнителните молби на Невена Станчева, Момчил Павлов, Илиян Недев и Дарина Йорданова, които впрочем, са подадени след моята жалба с допълнителните материали.

4.      Прокурор Димитрова, явно не е разгледала и материалите, внесени от сдружението БРЦК – Български Родителски Централен Комитет, представлявани от Людмила Дукова и Явор Гочев, които също са подали жалба с документи, в които са изложени обстоятелства свързани с първоначалния сигнал.

5.      Прокурор Димитрова е приела абсолютно безкритично твърденията на здравните власти, за наличиe на вирус Sars-CoV-2, изолирането му в клетъчни култури на 7.01.2020 г., издадените от СЗО критерии за установяване на заболяването, и Международните насоки за удостоверяване и класифициране на Covid-19, като причина за смърт, като твърди, че е налице общодостъпна информация за опасността от него. Всички тези твърдения са опровергани изчерпателно и недвусмислено, с надлежни официални документи, приложени в моя сигнал като, но не само – липсата на изолиран вирус на Sars-CoV-2 в световен мащаб, доказано с документи от 141  (сто четиридесет и една) научни институции, здравни учреждения, лаборатории и официални държавни здравни органи от 25 страни, несъстоятелността и невъзможността на ПСР тестовете, да откриват каквито и да било инфекциозни заболявания, вредата от маските, престъпното „лечение“ в здравните заведения, по протоколи натрапени от СЗО, които влошават състоянието и дори убиват болните в лечебните заведения, измамното вписване, като причина за заболяване – Covid-19 в официалните регистри на хора боледуващи от съвсем други респираторни заболявания, и редица други нарушения, и престъпления на здравните власти в България, по спуснати отвън заповеди, разпореждания и указания. В случая прокурор Димитрова НЕ Е извършила добросъвестно, задълбочено и критично разследване, чрез съпоставяне на наличните доказателства, сравнения, и анализи на документите, и твърденията на различните страни, и изобщо не е търсила истината, въпреки подадените изобилни доказателства.

6.      Твърдението й, че главния държавен инспектор, министъра на здравеопазването, членовете на НОЩ и други отговорни лица от здравните власти, не са извършили престъпление по чл. 326 от НК е бездоказателствено, необосновано и фактически неверно.

7.      По повод твърденията й, че горецитираните лица не са упражнили принуда върху населението, по смисъла на чл. 143 от НК, чрез силовото налагане на задължителни маски, затваряния на обекти и дейности, домашни арести на големи групи от населението, изолации, насилствени „ваксинации“ и въвеждане на дискриминационни зелени сертификати, тя се позовава само на обявената извънредно епидемиологична обстановка и въведените със заповеди на министъра на здравеопазването ограничения съгласно ЗЗ. Напомням, че това е в грубо противоречие с Конституционни разпоредби и Международни конвенции за правата на човека, които са цитирани в моя сигнал, където съм дал и съответни доказателства.

8.      Според Конституцията, чл. 84 т. 12, извънредно положение се обявява само от Народното събрание (когато не заседава от президента, чл. 100 ал. 5, но с последващо одобрение от парламента.) Следователно създавайки Конституцията, законотворците ясно са имали предвид, че такива важни правомощия, следва да се предоставят само на висшия представител на суверена и изразител на народната воля – Народното събрание.

9.      Съгласно чл. 15 от КЗПЧОС при извънредни обстоятелства страната може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази конвенция, но само дотолкова, доколкото положението го налага и при условие, че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право. При това е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на тази конвенция в пълния им обхват. Това не беше направено в тези две години. Има официален отговор на МВнР, че България не е предприела процедура по нотификация за дерогиране на части от Конституцията пред Съвета на Европа, като съм дал съответния документ в моя сигнал. Следователно всякакви и всички ограничения и отмяна на човешки права и граждански свободи, са се случили незаконно, неконституционно и в противоречие с международни конвенции, които съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

10.   Всичко това беше извършено в противоречие с Конституцията главно, но не само на  чл. чл.  4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 117, 118.

11.   Твърдението на прокурор Димитрова за „доброволността“ на ваксинацията и, че това било въпрос на „свободен избор на гражданите“, е просто абсурдно и несъстоятелно. Напомням, че служебното правителство на генерал Стефан Янев, натрапи силово така наречените „зелени сертификати“, които въведоха дискриминационни ограничения за хора отказващи да се ваксинират или тестват и им прекратиха достъпа до стопански и културни обекти, а служители и работници от редица предприятия бяха насилствено принуждавани да извадят такъв сертификат, за да получат достъп до работните си места. Това стана не само в учебните заведения и културните и спортни институции, но и в търговски обекти, както и в МОН и МС и Народното събрание. Много хора бяха уволнени за отказ да представят зелен сертификат, а има вече и две решения на Комисията за Защита от Дискриминация, че въведените такива сертификати са дискриминация. И това са общоизвестни факти. Напомням, че Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината, ратифицирана от Народното Събрание през 20023 г.,  в своите чл. чл. 1, 2 и 5 прогласява абсолютното право на човека, да не се съгласява на медицински експерименти и защитава неговото дойстойнство, неприкосновеност и идентичност.

12.   В моя сигнал съм привел доказателства за вредността и опасността на инжекциите срещу  несъществуващия вирус Sars-CoV-2, които вредни експериментални препарати, трайно увреждат здравето, инвалидизират или дори убиват хората, на които са приложени. Не става дума само за наличния в тях графенов оксид, но и за други тежки метали и дори паразити, открити при изследвания в авторитетни научни лаборатории. Доказателствата за това се множат ежедневно, но в моя неразгледан сигнал, съм посочил две от най-важните.

13.   Напомням и че производителите, вносителите, търговците на “ваксините”, медицинските лица, които ви правят инжекциите, са ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ за вредните ефекти от тях, било то болест, инвалидност или смърт. Всичко това в съвкупност доказва по безспорен начин, не само осъществяването на състава на престъплението по чл. 143, но също и на чл. чл. 115, 127, 128, 129, 130, 131, 416 и 418. Становище, че масовата „ваксинация“ с експериментални препарати е геноцид, е изразил и доктор Стоян Алексов, председател на БАП пред прокурор Божидар Елкин в първоначалното разследване. Но това, кой знае защо е пренебрегнато от прокурор Димитрова.

14.   Прокурор Димитрова така и не е изследвала, защо държавата е закупила „ваксини“, в количества многократно надвишаващи броя на населението на страната, 18 116 926 броя за население от 6 916 548 души, за което са изхарчени огромни бюджетни средства. В този смисъл посочената от МЗ сума от 351 450.90 лв за придобиване на „ваксини“ е просто абсурдна, но разследващата я приема безкритично и не се задълбочава да търси обективната истина.

15.   Цялото постановление за прекратяване на разследването, издадено от прокурор Димитрова изглежда повърхностно, набързо написано, без задълбочено, всеобхватно и професионално търсене на обективната истина, неаргументирано, бездоказателствено и определено в противоречие с основни конституционни норми, действащи закони и международни конвенции, по които България е страна. Позволявам си да дам такава оценка на основата на професионалния си и житейски опит и бих я отстоявал и в съдебна зала.

На основание на гореизложените факти и доказателства, настоявам Софийска Апелативна Прокуратура, да отмени изцяло и напълно постановлението за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка 10729/2022 г. издадено на 24.10.2022 г. от прокурор Десислава Димитрова от СГП.

Настоявам да бъде проведено всеобхватно, задълбочено, добросъвестно и обективно разследване по случая, като бъдат проверени всички подадени материали в СГП отново, включително пренебрегнатите от прокурор Димитрова данни, в преписката на прокурор Елкин от РП-Пловдив, моите материали, тези на БРЦК и на останалите жалбоподатели.

26.10.2022 г.

Град София                                                                 

С уважение: хххххххх


Ето долу и оригиналният документ.

Продължаваме битката. И ако Апелативната прокуратура не си свърши работата ще отидем и по-нагоре. Има и Европейска прокуратура на Лаура Кьовеши, и каква случайност, тя в момента разследва Урсула фон дер Лайнен и мъжът й, за далавери с многомилиардните договори за закупуване на убийствените инжекции пълни с графен оксид и други вредни тежки метали и боклуци. 

Да напомним, че гангстерът Ал Капоне извърши хиляди ужасни престъпления, за които не можаха да го осъдят, но лежа в затвора за данъчни измами, които даже не беше извършил. Справедливост винаги има. Цялата сага с прокурорската преписка № 10729/2022 можете да следите тук.

Коя всъщност е прокурор Десислава Димитрова Димитрова?

Информацията за нея е оскъдна. Знае се само, че е била прокурор в Софийска Районна Прокуратура, където през март 2021 г. получава статут на несменяемост. От 2017 г. има ипотечен кредит към ЦКБ. Декларира налични 7000 лева и депозит от 6322 лв през 2021 г. Обявяваа, че е разделена със съпруга си и в момента живее с друг – Красимир Любомиров Кирилов. Той е закупил 19 декара нива и ливада в Пордим – землището на с. Вълчитрън през 2021 г за 3000 лева. Декларирал е 10 000 лв налични и депозит от 162133 лв в банка от заплата, рента и усвоен ипотечен кредит. Включително подарени му от родителите 60 000 лв за закупуване на жилище. Иначе изписва скромни доходи от ренти на земеделски земи – 20 845 лева за три години назад.

В мрежата за нея има само едно сведение за прекратено разследване, което е просто смешно. “31 години търсят крадец на фар”. Някакъв човек подал сигнал за кражба на фар от “ладата” му през 1990 г. През 2011 г., той вече си е отишъл от този свят, но през 2021 г. синът му получава постановлението на прокурор Десислава Димитрова, че прекратява преписката, защото крадецът не е открит.

download-3594698

image_9953487_128_0-5722179
Каква отговорна задача са възложили на прокурор Димитрова само!  Всъщност никак не е смешно. Такива провалени и ясни като бял ден разследвания, по неписано правило се възлагат, или на новобранци в прокуратурата без никакъв опит, или на пълни некадърници, които за нищо друго не стават. Към коя от двете категории спада прокурорката, тепърва ще научим.

Възниква обаче сериозният  въпрос, защо след като Десислава Димитрова е назначена в Софийска Районна Прокуратура, тя движи преписката в отдел 06 Специализиран на Софийска Градска Прокуратура? Била ли е повишена и преместена там с конкурс или просто е командирована, което по принцип е любим прийом и в прокуратурата и в съда, за да имат послушковци на разположение, които да вършат каквото им каже шефа, за да се закрепят на новата си службичка и да останат за постоянно на по-горното топло местенце. Това ще го разберем скоро. 

Призоваваме, всички читатели, ако имат повече информация за прокурор  Димитрова да я споделят с нас. Разследването ни за нея тепърва започва.


photo_2022-07-30_13-32-59-7654753Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре