cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » XIV Част – Позорът на прокуратурата

XIV Част – Позорът на прокуратурата

photo_2022-04-12_13-21-08

Спомняте ли си преписката започната в Районна прокуратура – Пловдив от прокурор Елкин, образувана срещу виновниците за престъплението ПЛАНдемия, която впоследствие се прехвърли в Софийската Градска Прокуратура?

СГП я прекрати с баналния мотив, че “няма данни за извършено престъпление”. Обжалвахме отказа им пред Апелативна Прокуратура София. Естествено и Апелативна прокуратура на принципа “гарван, гарвану око не вади, потвърди решението на градската прокуратура.


Тъй като това се очакваше, обжалвахме отказа им пред Върховната Касационна Прокуратура.

Чрез Софийска Апелативна Прокуратура

До

Върховна Касационна Прокуратура

Град София


ЖАЛБА

от

Александър Иванов Долев с ЕГН ххххххххххххххххххх

живущ в гр. София, ххххххххххххххххххххххх,

Тел. хххххххххххххххххххххххх, ел. поща хххххххххххххххххххххххх

Срещу постановление № 2905/2022 на Софийска Апелативна Прокуратура потвърждаващо отказът да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка 10729/2022 г. издадено на 25.11.2022 г. от СГП.


Уважаеми Господа,

Възразявам в изискуемия срок, срещу постановлението на САП, с което е оставена без уважение жалбата ми срещу отказа на СГП да образува досъдебно производство по пр. преписка № 10729/2022 по описа на СГП. Постановлението е в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Мотивите ми за това са следните:

1. Прокурор Лефтеров твърди в постановлението си: „Неоснователно е възражението, че предоставените от Долев допълнителни материали, както и тези от Българския Родителски Централен Комитет не са били разгледани и обсъдени. …. Прокурорът от СГП подробно е обсъдил събраните в хода на проверката материали, като е направил правилен извод за липсата на данни за осъществени престъпления от общ характер.“ Това е по повод твърдението ми, че прокурор Димитрова от СГП  НЕ Е предприела всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването, тъй като изобщо не е разгледала, подадените от мен допълнителни материали и доказателства по преписката, които съм входирал надлежно в СГП с входящ № 10729/2022 от 05.08.2022 г., както и тези на БРЦК. Твърдението на прокурор Лефтеров е голословно, бездоказателствено и е лишено от каквато и да било логика. Напомням, че в моя  сигнал до СГП съм приложил 39 официални документа от авторитетни международни и национални източници, не само потвърждаващи напълно изводите на прокурор Божидар Елкин от Пловдивската Районна Прокуратура, инициирал първоначалната преписка за извършени престъпления по чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и нарушения на чл. 26 ал 1, чл.29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България., но и допълнителни материали, сочещи извършени престъпления по Особената част, глава Първа – Престъпления против републиката, Раздел I, Раздел II и Раздел III от НК, от страна на високопоставени длъжностни лица, поставили се в услуга на чужди вражески интереси. Нито прокурор Димитрова от СГП, нито прокурор Лефтеров от САП са прочели моя сигнал изцяло, нито приложените към него официални документи, потвърждаващи твърденията ми. Доказателството е, че в постановлението си прокурор Димитрова изобщо не ме споменава, като жалбоподател, макар, че надлежно цитира допълнителните молби на Невена Станчева, Момчил Павлов, Илиян Недев и Дарина Йорданова, които впрочем, са подадени след моята жалба с допълнителните материали. Не само това, нито тя, нито апелативният прокурор са обърнали внимание на твърденията ми, че е извършено и престъплението геноцид, поради принудата от страна на държавната власт за инжектиране на населението с отровни препарати, съдържащи графенов оксид и други вредни елементи, наричани лъжливо „ваксини“. Експериментални препарати с доказано вредни последствия, включително смърт, инвалидизиране и различни заболявания и усложнения на принудените от зелените сертификати или подлъгани от пропагандата да си ги направят. Експериментални препарати, за които производителите, вносителите, и прилагащите ги здравни работници, с държавни решения  СА ОСВОБОДЕНИ от отговорност за вредните последствия причинени от тях, спрямо здравето и живота на хората, принуждавани да се инжектират.

2. Прокурор Димитрова е приела абсолютно безкритично твърденията на здравните власти, за наличиe на вирус Sars-CoV-2, изолирането му в клетъчни култури на 7.01.2020 г., издадените от СЗО критерии за установяване на заболяването, и Международните насоки за удостоверяване и класифициране на Covid-19, като причина за смърт, като твърди, че е налице общодостъпна информация за опасността от него. Всички тези твърдения са опровергани изчерпателно и недвусмислено, с надлежни официални документи, приложени в моя сигнал като, но не само – липсата на изолиран вирус на Sars-CoV-2 в световен мащаб, доказано с документи от 141  (сто четиридесет и една) научни институции, здравни учреждения, лаборатории и официални държавни здравни органи от 25 страни, несъстоятелността и невъзможността на ПСР тестовете, да откриват каквито и да било инфекциозни заболявания, вредата от маските, престъпното „лечение“ в здравните заведения, по протоколи натрапени от СЗО, които влошават състоянието и дори убиват болните в лечебните заведения, измамното вписване, като причина за заболяване – Covid-19 в официалните регистри на хора боледуващи от съвсем други респираторни заболявания, и редица други нарушения, и престъпления на здравните власти в България, по спуснати отвън заповеди, разпореждания и указания. В случая прокурор Димитрова НЕ Е извършила добросъвестно, задълбочено и критично разследване, чрез съпоставяне на наличните доказателства, сравнения, и анализи на документите, и твърденията на различните страни, и изобщо не е търсила истината, въпреки подадените изобилни доказателства. Прокурор Лефтеров приема и потвърждава нейните изводи, също така безкритично и без да изтъкне каквито и да било доказателства в обратна посока. Нещо повече, той прави абсурдното твърдение, че „Възложилият проверката прокурор дължи отговор единствено на въпросите, свързани с това налице ли са достатъчно данни за извършено конкретно  престъпление от общ характер, предвидено в НК.“ Как точно прокурорът ще даде такъв отговор, като отказва да разгледа два сигнала, моят и на БРЦК, в които има данни и доказателства не само потвърждаващи изводите на Районна прокуратура – Пловдив за извършените престъпления, цитирани от прокурор Елкин, но и допълнителни данни за други, много по-съществени и общоопасни престъпления като извършването на геноцид с принудителното инжектиране на населението с вредни препарати, за които никой не носи отговорност, а хората са принуждавани да подписват документ за „доброволно съгласие“ за поставянето им??

3. Твърдението на прокурор Димитрова, че главния държавен инспектор, министъра на здравеопазването, членовете на НОЩ и други отговорни лица от здравните власти, не са извършили престъпление по чл. 326 от НК е бездоказателствено, необосновано и фактически неверно и за съжаление, отново прието безкритично и бездоказателствено от прокурор Лефтеров.

4. По повод твърденията на прокурор Димитрова, че горецитираните отговорни лица от системата на здравеопазването не са упражнили принуда върху населението, по смисъла на чл. 143 от НК, чрез силовото налагане на задължителни маски, затваряния на обекти и дейности, домашни арести на големи групи от населението, изолации, насилствени „ваксинации“ и въвеждане на дискриминационни зелени сертификати, тя се позовава само на обявената извънредно епидемиологична обстановка и въведените със заповеди на министъра на здравеопазването ограничения съгласно ЗЗ. Напомням, че това е в грубо противоречие с Конституционни разпоредби и Международни конвенции за правата на човека, които са цитирани в моя сигнал, където съм дал и съответни доказателства. Според Конституцията, чл. 84 т. 12, извънредно положение се обявява само от Народното събрание (когато не заседава от президента, чл. 100 ал. 5, но с последващо одобрение от парламента.) Следователно създавайки Конституцията, законотворците ясно са имали предвид, че такива важни правомощия, следва да се предоставят само на висшия представител на суверена и изразител на народната воля – Народното събрание. Съгласно чл. 15 от КЗПЧОС при извънредни обстоятелства страната може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази конвенция, но само дотолкова, доколкото положението го налага и при условие, че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право. При това е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на тази конвенция в пълния им обхват. Това не беше направено в тези две години. Има официален отговор на МВнР, че България не е предприела процедура по нотификация за дерогиране на части от Конституцията пред Съвета на Европа, като съм дал съответния документ в моя сигнал. Следователно всякакви и всички ограничения и отмяна на човешки права и граждански свободи, са се случили незаконно, неконституционно и в противоречие с международни конвенции, които съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Всичко това беше извършено в противоречие с Конституцията главно, но не само на  чл. чл.  4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 117, 118.

5. За съжаление прокурор Лефтеров приема твърденията на прокурор Димитрова за верни, без да разгледа изобщо моите доказателства и аргументи. Той се ограничава с разсъждения от общ теоретичен характер, несъотносими с моите конкретни правни доказателства и доводи, основани на цитираните от мен конкретни международни и национални нормативни документи. В този контекст, твърдението на прокурор Димитрова, прието безкритично и от прокурор Лефтеров за „доброволността“ на ваксинацията и, че това било въпрос на „свободен избор на гражданите“, е просто абсурдно и несъстоятелно. Напомням, че служебното правителство на генерал Стефан Янев, натрапи силово така наречените „зелени сертификати“, които въведоха дискриминационни ограничения за хора отказващи да се ваксинират или тестват и им прекратиха достъпа до стопански и културни обекти, а служители и работници от редица предпприятия бяха насилствено принуждавани да извадят такъв сертификат, за да получат достъп до работните си места. Това стана не само в учебните заведения и културните и спортни институции, но и в търговски обекти, както и в МОН и МС и Народното събрание. Много хора бяха уволнени за отказ да представят зелен сертификат, а има вече и две решения на Комисията за Защита от Дискриминация, че въведените такива сертификати са дискриминация. И това са общоизвестни факти. Напомням, че Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината, ратифицирана от Народното Събрание през 20023 г.,  в своите чл. чл. 1, 2 и 5 прогласява абсолютното право на човека, да не се съгласява на медицински експерименти и защитава неговото дойстойнство, неприкосновеност и идентичност.

6. В моя сигнал съм привел доказателства за вредността и опасността на инжекциите срещу  несъществуващия вирус Sars-CoV-2, които вредни експериментални препарати, трайно увреждат здравето, инвалидизират или дори убиват хората, на които са приложени. Не става дума само за наличния в тях графенов оксид, но и за други тежки метали и дори паразити, открити при изследвания в авторитетни научни лаборатории. Доказателствата за това се множат ежедневно, но в моя неразгледан сигнал, съм посочил две от най-важните.

7. Напомням и че производителите, вносителите, търговците на “ваксините”, медицинските лица, които ви правят инжекциите, са ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ за вредните ефекти от тях, било то болест, инвалидност или смърт. Всичко това в съвкупност доказва по безспорен начин, не само осъществяването на състава на престъплението по чл. 143, но също и на чл. чл. 115, 127, 128, 129, 130, 131, 416 и 418. Становище, че масовата „ваксинация“ с експериментални препарати е геноцид, е изразил и доктор Стоян Алексов, председател на БАП пред прокурор Божидар Елкин в първоначалното разследване. Но това, кой знае защо е пренебрегнато, както от прокурор Димитрова, така и от прокурор Лефтеров.

На основание на гореизложените факти и доказателства, настоявам Върховна Касационна Прокуратура, да отмени постановлението на Софийска Апелативна Прокуратура потвърждаващо постановлението на СГП за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка 10729/2022 г. и да върне преписката за ново разследване от друг прокурор.

Настоявам да бъде проведено всеобхватно, задълбочено, добросъвестно и обективно разследване по случая, като бъдат проверени всички подадени материали в СГП отново, включително пренебрегнатите от прокурор Димитрова и прокурор Лефтеров данни, в преписката на прокурор Елкин от РП-Пловдив, моите материали, тези на БРЦК и на останалите жалбоподатели.

3.12.2022 г.

Град София

С уважение: /п/


И ето, че получихме отговор от ВКП. Разбира се същият: “няма данни за престъпление”.

Това можеше да се предположи, доколкото всички в България познаваме състоянието на прокуратурата от поне 80 години насам.

Изводите от случилото се са два:

1. В прокуратурата все пак се намират, честни и компетентни прокурори, като пловдивският Божидар Елкин, който с действията си отсрамиха отчасти, тази прогнила институция.

2. Но като цяло, българската прокуратура като система е в трагично състояние. Това е определено антибългарски механизъм, защитаващ престъпниците и преследващ нормалните хора. Примерите са хиляди, като започнем от покровителството над политиците от 30 години насам, от които нито един не е влязъл в затвора и завършим с осъждането на невинни по скалъпени обвинения – като случаят с Десислава Иванчева.

Така че, разговорът за реформирането на съдебната система предстои. А проблемът с главния прокурор е всъщност най-дребният проблем. Но за всичко това – тепърва.

Идва му времето за промени, търсене на отговорност и възмездие.

photo_2022-07-30_13-32-59-6992086


 Дайте отговор

нагоре

Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading