cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Първи отговор от Националното Сдружение на Общините

Първи отговор от Националното Сдружение на Общините

%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1

На 25 юли 2023 г. започнахме атака по противоконституционното и незаконно принуждаване на хора и организации да ползват банкови преводи, които с банковите такси ощетяват платците и получателите. Включете се в битката тук.

В хода на кампанията, на 29 юли 2023 г., изпратихме на общините, чрез тяхното Национално Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), искания, да прекратят неморалното и незаконно обогатяване на банките чрез престъпното ограбване на българския народ. Получихме отговор от тях още на 2 август:


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Национално сдружение на общините на Република България е неправителствена организация, в която всички 265 общини членуват на доброволен принцип.
Съгласно чл. 151, ал. 1 от Закона за публичните финанси, обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации, включително тези на общините, се осъществява от Българската народна банка и от банките по ред и начин, определени със съвместни указания на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка.
Също така, Законът за ограничаване на плащанията в брой, по конкретно чл. 4, ал. 1 урежда обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания да се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките съгласно чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси и по реда на ал. 4
С преходните и заключителни разпоредби на приетият от Народното събрание на Република България и вече обнародван Закон за държавния бюджет за Република България за 2023 г. се изменят разпоредби в Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за ограничаване на плащанията в брой, свързани с картовите разплащания и съответните банкови такси.
Така, считано от 1 декември 2023 г., за картовите разплащания към бюджетните организации, физическите и юридическите лица няма да заплащат банкови комисионни и такси (съгласно чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой), а от 1 септември 2023 г., при извършване на операции по нареждане на титуляра няма да се заплащат такси за основните операции по чл. 118 от Закона за платежните услуги и платежните системи, включително и тегленето на суми в брой, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и
2
социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти (съгласно новия чл. 120а от Закона за платежните услуги и платежните системи).
По отношение заплащането на местните данъци, чл. 2 от Закона за местните данъци и такси дава възможност данъците да се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
На тези основания считаме, че общините спазват законодателството в страната, като същевременно осигуряват алтернативни начини за плащане на местните данъци.
С уважение,
X
За изпълнителен директор
съгл. Заповед № 124 / 24.07.2023.
Марияна Николова
Ръководител „Секретариат“


Чест им прави, че отговориха първи. А тук можете да си припомните нашето искане:


До
Националното Сдружение на Общините в Република България

ИСКАНЕ
От
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“,
Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,
Национално Движение „Крумови Закони“,
„Godlessera“ медия

Уважаеми Господа,
Много от вашите общини – членове на НСОРБ, чрез техните управляващи – кметове и Общински съвети са разпоредили плащането на трудовите възнаграждения на служителите в администрациите им и другите общински звена, да минават задължително по банков път. Отделно, банките отново са вкарани като посредници, при плащането на дължимите от гражданите местни данъци и такси.
За тези натрапени силово от местната власт “банкови услуги“, отделните банки вземат различни такси, комисионни и други начисления, които реално намаляват получаваните от хората пари. При това най-ощетени са получаващите ниски възнаграждения или социални плащания.
От друга страна, „банковото обслужване“ при заплащането на местните данъци и такси, или такива за извършване на административни услуги, оскъпява нормативно определените цени на съответните общински услуги и дейности, данъци и такси.
А банките едностранно, произволно и безконтролно, определят размерите на таксите си в техен личен интерес, но във вреда на гражданите.
Гореописаното не засяга само гражданите като физически лица, но и всички юридически лица като фирми, нестопански сдружения, държавни ведомства и други, принудени да ползват банковите „услуги“.
Тези ваши практики са, на първо място дълбоко неморални и представляват незаконно ограбване на хората и организациите, в полза на трети лица – в случая банките. Което може да предположи и корупционни практики. От друга страна, това представлява „набавяне на имотна облага на трети лица“ съставомерно по Наказателния кодекс.
Банките, само за първото тримесечие на 2023 г., имат 1 100 000 000 лева печалби, като цели 21,4 процента от тази сума, са от такси.
Най-важното е, че това е в противоречие със законодателството и в грубо нарушение на Конституцията.
На основание на гореизложеното, изискваме:

  1. Кметовете и общинските съвети незабавно да спрат тези грабителски практики, като прекратят съответните договори с банките по места, освен ако същите не започнат да предлагат НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО тези свои „услуги“.
  2. Всички общини да осигурят незабавно възможности за касово обслужване на горецитираните дейности, както за изплащането на трудовите възнаграждения и други социални плащания, така и за внасянето на местни данъци и такси.
  3. В противен случай, ще предприемем съответните законови и политически действия, срещу виновните длъжностни лица.

27.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „„Истина и Свобода

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „“Крумови Закони“,

„Godlessera“ медия


Не забравяйте да се включите и в нашата основна битка срещу банките-грабители тук.

Нашата фейсбук страница е тук, а това е нашият Телеграм канал.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре