cropped-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-3592060-4662627-png
Начало » Столичен Общински Съвет е незаконен, заедно с “председателя” му, следва разпускане и нови избори

Столичен Общински Съвет е незаконен, заедно с “председателя” му, следва разпускане и нови избори


До

Общинска Избирателна Комисия – Столична

СИГНАЛ

От Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Искане за разпускане на Столичния Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проточилия се почти три месеца избор на председател на Столичния Общински Съвет, приключил на 8 февруари 2024 г. с избора на г-н Цветомир Петров за такъв, ви уведомявам, че процедурата е незаконосъобразна, а избраният председател в частност и общинският съвет в цялост са нелегитимни.

Мотивите за това са следните:

Съгласно чл. 23 ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА  има три кумулативни императивни изисквания за конституирането на легитимен Общински съвет. Това са:

  1. Свикването на първо заседание на съвета от страна на Областния управител в 14 дневен срок от обявяването на резултатите от изборите за общински съветници.
  2. Полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание от всички общински съветници, кмета на Общината, районните кметове и кметове на кметства и откриването на първото вече легитимно заседание на ОбС от най-възрастния общински съветник.
  3. Избор на председател на съвета на първото заседание.

Алинея 1 и ал. 3 от чл. 23 на ЗМСМА поставят императивните изисквания за 14 дневен срок на провеждането на първото заседание на Общинския съвет считано от обявяване на резултатите от изборите и задължителния избор на председател на Общинския съвет на проведеното първо заседание на съвета.

Тези изисквания са затвърдени и доразвити в ал. 4 на чл. 23 от ЗМСМА, където изрично е заложено, че Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател. Който следва да бъде избран на първото заседание.

Законът не допуска никаква хипотеза за избор на временни, ротационни и друг вид председатели, нито хипотезата за провеждане на следващи заседания свиквани от областния управител или най-възрастния съветник председателстващ първото заседание, нито удължаване или отлагане на първото заседание.

Всички тези законови положения са заложени и доразвити и в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет. В неговия Раздел II „Конституиране на Столичния общински съвет“ чл. 13 повтаря законовите положения за свикването и председателстването на съвета, както и полагането на клетвата, а чл. 14 ал. 1 т. 3 повтаря и изискването за избор на председател на Общинския съвет на заседанието. Чл. 16 ал. 1 т. 4 гласи, че ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Второто изречение на същия член гласи: „Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.“ Това обаче означава, че следващото заседание следва да се проведе в същия ден. Това тълкувание се подразбира и от следващия чл. 17 ал.1 определящ реда и начина за избор на заместник-председатели на СОС: „В деня на избор на председател на СОС, а при невъзможност, в срок до 14 дни след избора на председател, СОС избира с явно гласуване от състава на общинските съветници заместник-председатели на СОС.“

И тук е предвидено, че изборът на председател следва да се проведе в деня на първото заседание или следващо такова в рамките на същия ден, което би могло да доведе до времева невъзможност за избори на заместник-председатели в същия ден и затова е предвидено да се случи в 14 дневен срок от избора на председател.

Тъй като резултатите от изборите на общински съветници в София са обявени на 31 октомври 2023 г., а първото заседание на СОС е свикано на 13 ноември, е имало теоретична възможност, това първо заседание/заседания да продължи/ат до 14 ноември и би било легитимно за да избере председател на съвета. Но това не се случи.

Хипотезата, че свиканото на 13.11.2023 г., от Областния управител първо заседание на СОС за полагане на клетва и избор на председател на Общинския съвет може да бъде отлагано и продължавано осем пъти в продължение на почти три месеца, няма законово основание, доколкото в ЗМСМА не е предвидена такава възможност, в самия правилник на СОС също. Чл. 90. (1) от Правилника предвижда само за редовните заседания на съвета възможност за прекратяване или отлагане с решение на СОС по предложение на председателя, на политическа група или на общински съветник, като текста имплицитно изисква, че това става само при напълно конституиран съвет с избран председател, постоянни комисии и политически групи, което и до момента не е направено.

На основата на гореизложените правни аргументи, моля ОИК – Столична да упражни правомощията си по  чл. 27 (1) от ЗМСМА, като прекрати правомощията на Столичния Общински Съвет и в тримесечен срок се проведат нови избори за общински съвет.

Дата 8.2.2024 г.

Град София

С уважение:

 РТВ „Истина и Свобода“


⭐️Кликнете върху връзката, за да получите 💰180лв. пакет от купони или ⭐️ Потърсете aco013087 в приложението на Temu за да получите💰30% отстъпка!! Изтеглете го от връзката горе.

Можете да ни пишете в коментарите отдолу под статията или да се свържете с нас по електронна поща, или във Фeйcбуk.

Запишете се и за нашите известия по електронна поща.

Влезте и в нашия форум, за да обсъждате свободно темите без цензура и да търсим общи решения на проблемите.


Discover more from РТВ "Истина и Свобода"

Subscribe to get the latest posts to your email.

Дайте отговор

нагоре